Nancy Madden - Aprenentatge cooperatiu en acció: estratègies que funcionen a l'aula? (resum)

  • Date 17/12/2015

Resum del Debat d’Educació amb Nancy Madden, presidenta i cofundadora de “Success for All”. http://www.debats.cat #debatseducacio

La doctora Madden és una investigadora i creadora de programes educatius que busquen millorar l’aprenentatge i el rendiment acadèmic de l’alumnat a partir de l'aprenentatge cooperatiu, principalment en el cas dels que disposen d’entorns menys afavorits. És professora del “Center for Research and Reform in Education” de la “School of Education”, a la Johns Hopkins University i també de l’ “Institute for Effective Education” a la University of York. Acte organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill amb la col·laboració del MACBA.

SÍNTESI D'IDEES

Nancy Madden desenvolupa una línia de recerca des dels anys vuitanta a la Universitat Johns Hopkins amb l’objectiu de buscar accions pràctiques per a augmentar l’èxit escolar d’alumnes d’entorns desfavorits que pateixen de manca d’entusiasme i de compromís. La recerca s’ha acabat materialitzant en Success for All.

L’aprenentatge cooperatiu com a manera de millorar l’èxit escolar

Quina és la problemàtica que cal solucionar

-En l’aprenentatge clàssic, hi ha alumnes que no participen en la classe. Per exemple, no responen les preguntes del professor, perquè no en saben la resposta. S’amaguen. No assumeixen el seu potencial i no s’impliquen en la classe.

-El treball en grup no es pot considerar sempre cooperatiu, perquè la tendència és que algun o alguns membres del grup facin la feina pels altres. Hi ha alumnes que continuen sense mostrar el seu potencial i sense compromís ni implicació.

Com funciona l’aprenentatge cooperatiu

-Treball en equip + interacció entre tots els membres + compromís + millors resultats

-L’èxit individual és la clau de l’èxit col·lectiu. És molt important que en el treball cooperatiu s’apliquin accions per a avaluar individualment tots els membres de l’equip, perquè tots demostrin que entenen i interioritzen els continguts.

-L’èxit individual de cada membre de l’equip s’assoleix amb el retorn personalitzat (feedback) constant entre tots els membres. Els membres de l’equip s’exigeixen mútuament i s’animen mútuament. Hi ha d’haver interdependència i compromís entre els membres de l’equip.

-Els professors han de pensar en recompenses per a animar els equips a assolir l’èxit. Sempre se celebra l’èxit de l’equip. Tots els equips han d’assolir l’èxit en algun moment.

-Random reporter[Portaveu aleatori / a l’atzar?]. Qualsevol membre de l’equip ha de poder ser el portaveu que faci la síntesi de la feina que s’ha dut a terme. Aquest portaveu el tria el professor. Els membres de l’equip han d’aprendre a escoltar, articular les idees i exposar-les. És una forma d’aprenentatge actiu.

-Tots els membres de l’equip han de poder exposar les seves idees i compartir-les amb el grup. Els mateixos membres de l’equip han de motivar els que tenen menys ganes de participar.

Formació dels professors en aprenentatge cooperatiu

-En dos mesos poden introduir a les aules l’aprenentatge cooperatiu amb èxit

-Més que passió, es necessiten competències. La clau és que els formadors donin eines als professors que ells mateixos puguin posar en pràctica (fitxes d’exemples concrets), i que també facin el seguiment del procés d’introducció d’aquestes eines. És important que els professors puguin compartir l’experiència, els èxits i els errors.

-Cal un assessorament personal (coaching) basat en l’experiència real. Els formadors avaluen com els professors introdueixen el mètode cooperatiu a partir de l’observació i l’avaluació directa a les escoles, i els donen un suport efectiu a partir de l’experiència.

En el treball cooperatiu, cal el suport de la major part de l’escola. Un professor aïllat no pot posar en pràctica aquest mètode.

L’exemple de Baltimore

-Escoles amb un alt nivell de fracàs escolar i d’abandonament en l’ensenyament secundari

-Calia actuar prioritàriament en dos aspectes: les competències lectores (tothom havia de llegir correctament) i l’absentisme.

-Success for All neix en l’àmbit d’aquestes escoles en els anys vuitanta i comença a aplicar l’aprenentatge cooperatiu i la implicació de les famílies com a elements clau de l’èxit.

-L’aplicació del mètode cooperatiu va aconseguir un èxit que s’ha constatat: va reduir el nombre d’abandonaments i va augmentar el nivell de competències. Els alumnes que seguien aquest mètode aconseguien el nivell equivalent a un curs per sobre del dels alumnes del mateix entorn que continuaven en escoles tradicionals.

We use our own and third party cookies to improve the information that is made public on our website and to collect statistical information. If you continue browsing, please consider accepting its use. You can change the settings and learn more here.

Accept