La Fundació Bofill impulsarà 3 projectes de suport educatiu destinats a reforçar l’efectivitat de l’Ingrés Mínim Vital

Notícies
 • L’èxit educatiu és un factor protector de l’exclusió social en infància i adolescència desafavorida.
 • Els programes de suport socioeducatiu per a l’alumnat vulnerable són intervencions de màxim impacte avalades per l’evidència que reforcen l’efectivitat de prestacions econòmiques com l’Ingrés Mínim Vital (IMV).
 • La Fundació Bofill i la investigadora ICREA a l’IPEG Caterina Calsamiglia implementaran i avaluaran tres programes pilot: Lecxit, Math Tutoring i Pentabilities.
 • LECXIT i Math Tutoring són dos programes de tutoria i catch up educatiu en lectura i matemàtiques adreçats a alumnat en situació de vulnerabilitat social i educativa de primària.
 • Pentabilities és un programa d’aprenentatge socioemocional per a potenciar competències socials i personals a l’ESO.
 • La iniciativa és una de les propostes guanyadores seleccionades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions a través d’una crida oberta de propostes a entitats d’acció social, administracions autonòmiques i locals.
 • El pilot aprofita 12,5 milions d’euros extraordinaris dels fons Next Generation per impulsar i avaluar l’impacte de tres programes dirigits a infants i adolescents vulnerables.

Barcelona, 17 de maig de 2022

Viure en condicions de pobresa compromet greument les condicions d’educabilitat, d’atenció i reforç escolar de l’alumnat de famílies de baixos ingressos. Així, els alumnes de famílies de renda baixa tendeixen a presentar resultats acadèmics més baixos i són més proclius a abandonar prematurament els estudis i a l’atur juvenil.

Les polítiques de transferències de rendes com l'Ingrés Mínim Vital (IMV) milloren en gran mesura les condicions d'educabilitat dels infants i joves de famílies de baixos ingressos. I, per tant, són mesures que poden millorar les oportunitats educatives d’aquests alumnes. Però la recerca demostra que la injecció de recursos econòmics a les famílies amb baixos ingressos ajuda els infants i els joves a millorar els seus resultats escolars sempre que aquests programes de transferència de rendes s'acompanyin de programes de suport educatiu.

Apostar per programes de suport socioeducatiu per a l'alumnat vulnerable reforça l'efectivitat de l'IMV i millora les trajectòries educatives.

Quan es donen aquests dos factors, s'aconsegueix una millora substancial de les trajectòries educatives (menor repetició, reducció de l'abandó escolar, millora de les competències bàsiques) i un accés més gran a oportunitats vitals, aconseguint així trencar el cercle viciós de la pobresa. Per això, apostar per programes de suport socioeducatiu per a l'alumnat vulnerable reforça l'efectivitat de l'Ingrés Mínim Vital.

Els Next Generation, una oportunitat per impulsar i avaluar l’impacte dels programes dirigits a infància i adolescència vulnerable

La Fundació Bofill i un equip investigador liderat per la professora Caterina Calsamiglia implementaran i avaluaran tres programes de suport socioeducatiu dirigits a més de 10.300 alumnes de centres d’alta i molt alta complexitat educativa amb elevada concentració de receptors d’IMV.

L’objectiu del pilot és comprovar si l’efectivitat de l’IMV es veu incrementada gràcies als programes de suport educatiu. Per a fer-ho, la Fundació impulsarà Lecxit, Math Tutoring i Pentabilities, tres projectes de suport socioeducatiu que es desenvoluparan durant els anys 2022 i 2023. Lecxit és un programa de mentoria en lectura amb 10 anys de trajectòria; Math Tutoring consisteix en tutories extraescolars en matemàtiques; i Pentabilities és una metodologia de desenvolupament d’habilitats socioemocionals dirigida a professors de secundària de centres educatius d’alta i molt alta complexitat.

Els tres programes tindran com a focus principal alumnat vulnerable de tota Catalunya i dos dels pilots (Lecxit i Pentabilities) també s'implementaran a Andalusia i a les ciutats de Ceuta i Melilla, tots territoris de l’Estat amb percentatges rellevants de població vinculada a l'IMV o altres rendes bàsiques autonòmiques.

El desplegament dels tres programes anirà acompanyat d’una avaluació d’impacte realitzada a través d’assaig controlat aleatoritzat (RCT). Aquest tipus d’avaluació compara l’impacte d’un programa o intervenció entre aquells que en són beneficiaris i aquells que no, mirant de controlar tots els factors que hi poden estar incidint. Això permet conèixer si una intervenció és efectiva per resoldre un problema i comprendre què cal per millorar-la, així com comparar programes que volen resoldre el mateix problema per valorar quins funcionen millor. Per aquesta raó, les metodologies RCT són una peça clau per construir i impulsar polítiques públiques basades les evidències.

L'impacte i el resultat de les intervencions permetrà contribuir a:

 • Generar major coneixement de les polítiques d’inclusió social i de suport socioeducatiu en la infància vinculades a l’IMV que realment funcionen.
 • Orientar la política de despesa de les administracions públiques cap a intervencions efectives i avalades per la investigació social, contribuint així a augmentar el seu impacte.
 • Escalar i transferir el coneixement dels programes a més territoris, socis i administracions per a integrar-los a la política pública contra l’exclusió social, el fracàs escolar i la pobresa de la infància i l’adolescència més vulnerable.

La iniciativa neix d’un conveni de col·laboració amb el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a través d’una crida oberta de fons europeus NextGeneration del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Aquesta convocatòria crida a entitats del tercer sector d’acció social, comunitats autònomes i ciutats a aportar propostes de pilots innovadors per al desenvolupament d’itineraris d’inclusió social i la seva avaluació en diferents àmbits d’actuació, entre ells, l’educació. El pilot està dotat amb 12,5 M€ per un període de 2 anys, dues terceres parts es destinaran a implementació directa (5 M€ a Catalunya i 3 M€ a la resta de territoris) i la resta del pressupost (4 M€) es destinarà íntegrament a l’avaluació d’impacte. Altres entitats i organitzacions referents del sector social com Fundació Catalana de l'Esplai, Càritas, Creu Roja i Ayuda en Acción també lideraran projectes per combatre la pobresa i les desigualtats.

Mentoria i tutoria per combatre la pèrdua d’aprenentatges

Combatre la pobresa i la desigualtat educativa requereixen intervencions basades en l'evidència i dirigides a l'alumnat més desafavorit, com ja han fet diversos països del nostre entorn.

Arran de la pandèmia i enmig de les interrupcions escolars generalitzades a tot el món, els programes de tutoria i mentoria intensiva han despuntat com a solució per combatre la pèrdua d'aprenentatge o summer loss vinculada a la COVID-19 a diversos països. Majoritàriament, a través de programes de catch up en competències bàsiques adreçats a alumnat desafavorit, i específicament dissenyats per millorar el rendiment acadèmic en lectura i matemàtiques.

Exemples inspiradors són els programes de reforç socioeducatiu a nivell nacional impulsats a Anglaterra i els Estats Units, entre molts d'altres (Holanda, Itàlia, Portugal…):

 • A Anglaterra, el National Tutoring Programme ofereix programes de tutoria i mentoria altament personalitzats per als alumnes, especialment dissenyats i implementats per ajudar aquells alumnes més desafavorits (Pupil Premium) l'educació dels quals s'ha vist més afectada per la pandèmia (inversió de 350 milions de lliures).
 • Programes de tutoria en lectura i matemàtiques a través d’Americorps (Reading corps, Math corps) i de l’American Rescue Plan Funding, dirigit als entorns més socialment i econòmicament deprimits del país a causa de la pandèmia (inversió d’1 bilió de dòlars).

Els programes de suport socioeducatiu per a l’alumnat vulnerable són intervencions de màxim impacte avalades per l’evidència que reforcen l’efectivitat de l’IMV. La recerca internacional assenyala que hi ha dos tipus d’intervencions dirigides a infància i adolescència en risc d’exclusió de màxim impacte en el rendiment educatiu:

 • La tutoria i mentoria freqüent, individualitzada o en petit grup, per a millorar competències (lectura i matemàtiques) i expectatives.
 • La millora de l’autoconeixement, la metacognició i les habilitats socials i emocionals.

Lecxit i Math Tutoring: tutoria i catch up educatiu adreçat a alumnes en situació de vulnerabilitat

La investigació educativa demostra que la tutoria és un dels mitjans més eficaços per elevar el rendiment acadèmic dels estudiants, especialment de l'alumnat més desavantatjat. La tutoria freqüent, individualitzada o en petit grup, té un impacte elevat en els resultats educatius i també altres efectes d'aprenentatge positius (competències personals, transversals, vinculació i clima escolar, disminució de l'absentisme, etc.). Són accions encaminades a protegir l'alumnat davant de l'abandonament escolar, que s'acarnissa especialment amb els fills/es de famílies de baixos ingressos.

La tutoria individual i en petit grup és una de les pràctiques educatives més eficients pel que fa a cost – benefici, per davant de la repetició de curs o la disminució de ràtios a l'aula.

Per què una intervenció adreçada a centres d’alta complexitat educativa i focalitzada en matemàtiques i lectura? A Espanya, una part considerable de l'alumnat pertanyent a famílies amb pocs recursos econòmics, socials i culturals es concentra als centres d'alta complexitat educativa i presenta un nivell de competència lectora i competència matemàtica menor que l'alumnat de famílies amb ingressos alts.

L’Índex Socioeconòmic i Cultural (ISEC) és una de les variables amb més influència en el rendiment i en les puntuacions en comprensió lectora i en matemàtiques de l'alumnat a les proves internacionals com TIMSS o PISA al nostre país.

Per això, Lecxit i Math Tutoring van dirigits a pal·liar les situacions de vulnerabilitat socioeducativa agreujada per la Covid-19 a través del pilotatge i avaluació de 2 programes de reforç educatiu adreçats a l'alumnat de primària que més ho necessita.

Dos programes amb dues trajectòries diferents:

 • LECXIT: Programa de mentoria en lectura durant 1 hora per setmana a través de parelles lectores formades per un nen o nena i una persona voluntària. El seu objectiu és impulsar l’èxit educatiu a través de la millora de la comprensió lectora, garantint que tot l'alumnat finalitza l'educació primària amb un nivell de competència que n'asseguri el desenvolupament educatiu i social.
 • MATH TUTORING: Programa de tutoria i enriquiment matemàtic que hibrida la tutoria presencial setmanal en petit grup (3/4 alumnes) amb una plataforma en línia. La seva finalitat és oferir un programa de reforç amb continguts d’alta qualitat per complementar l’aprenentatge de les matemàtiques, que pugui ser utilitzat en espais de suport educatiu gratuïts i accessibles per a l’alumnat en desavantatge.

Pentabilities potencia i fa créixer les habilitats socials i personals a l’aula

La investigació en psicologia, neurociències i educació ha demostrat que les habilitats socials i personals tenen un impacte directe en l'augment de les expectatives formatives, així com en la vida de les persones i les societats. Una deficiència de les mateixes està vinculada amb un abandonament escolar més gran, violència, addiccions i malalties mentals.

La recerca internacional situa el potencial de les estratègies de desenvolupament socioemocional, de la metacognició i l'autoconeixement com a pràctiques de molt alt i moderat impacte respectivament, a un cost molt baix.

El desenvolupament socioemocional s'ha de construir de manera integral a la resta d'aprenentatges. Per tant, s'ha d'integrar en la formació de material curricular, oferint un ampli nombre de contextos i oportunitats perquè aquestes habilitats es treballin i es manifestin.

Sabem que millorar aquestes habilitats és la millor inversió per assolir l'èxit personal, social i educatiu, i que hi ha dos moments vitals per poder-ho fer: 0-3 anys i durant l'adolescència. Intervencions com Pentabilities, amb una metodologia basada en evidències, persegueix aquest objectiu, ja que s'adreça principalment a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria.

PENTABILITIES és un programa de millora de les habilitats socials i emocionals de l’alumnat a través d’una metodologia que s’integra de forma transversal dins l’aula i en el marc del currículum escolar. Es vertebra a partir d’una sèrie de competències socials i personals que configuren un llenguatge comú perquè docents i alumnat puguin entendre, valorar, modelar i desenvolupar aquestes habilitats de forma conscient i intencional.

El programa contribueix a:

 • la recollida d'evidències del desenvolupament de les competències socials i personals de l'alumnat per part dels docents, educant-ne la mirada per identificar-les i permetent donar feedback concret (basat en evidències).
 • contrastar quines competències socioemocionals generen les diferents estratègies d'aprenentatge que el professorat impulsa a l’aula i, a partir d’aquest coneixement, modificar-les per millorar l'impacte en els resultats educatius de l'alumnat.

Un equip capdavanter i independent liderarà l’avaluació d’impacte

Caterina Calsamiglia serà la directora de l’avaluació d’impacte del pilot en estreta col·laboració amb entitats internacionals independents d’excel·lència en recerca com J-PAL, The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab, i CEMFI. L’equip investigador estarà format per Laura Navarro-Solà (IIES, PhD Northwestern), Giacomo de Giorgi (Universitat de Ginebra, PhD Stanford), Javier García-Brazales (de LEAP, Universitat de Bocconi, PhD CEMFI), Davide Viviano (Stanford, PhD San Diego) i Annalisa Loviglio (Bologna, PdD UAB).

Calsamiglia és investigadora ICREA a l'Intitute for Political Economy and Governance (IPEG) de la Universitat Pompeu Fabra i és doctora en Economia per la Universitat de Yale. La seva recerca se centra en el disseny de polítiques públiques amb un interès particular en l'educació, amb una trajectòria professional que inclou anàlisi teòrica, experimental i empírica. En els darrers anys ha liderat una iniciativa de recerca per ajudar a desenvolupar Pentabilities a través d’un ERC Starting Grant.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la informació que es fa pública al nostre lloc web i recopilar informació estadística. Si es continua navegant, considereu que s’accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

Acceptar