Comparador: què proposen (i què no) els partits sobre equitat educativa als programes electorals?

Notícies

La Fundació Bofill demana als partits polítics un compromís ferm amb la lluita contra les desigualtats educatives i per un millor sistema educatiu.

Les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig irrompen en un moment clau pel futur de l’educació. Fa temps que la comunitat educativa alerta de l'infrafinançament crònic i tenim un sistema educatiu amb reptes urgents pendents de resoldre com l’escola inclusiva, la presència del català a l’escola, la caiguda de resultats o l’abandonament escolar.

Les aules del país hauran de fer front cada vegada a més complexitats i en una legislatura determinant per al futur educatiu del país ha arribat l’hora de prioritzar mesures decidides i ambicioses per garantir més oportunitats educatives per a tots els infants i joves, sigui quin sigui el seu nivell socioeconòmic.

És imprescindible que l’equitat educativa tingui un espai central en el debat polític i públic i que la pròxima sigui la legislatura de l’educació, amb més inversió i unes polítiques robustes, coherents i sostingudes en el temps.

La Fundació Bofill hem presentat el document “La legislatura de l’educació: Reptes i propostes per millorar l’equitat educativa”, amb vuit reptes i un conjunt de mesures concretes que hem fet arribar a les formacions polítiques perquè les incorporin als seus programes electorals i es comprometin a avançar cap a l’equitat educativa.

Comparador de programes electorals

Aquest comparador recull quins dels reptes d’equitat educativa contemplen els partits i quins no, i si concreten mesures per donar-hi resposta. És un comparador viu, que s’anirà actualitzant a mesura que publiquin els seus programes electorals.

Volem interpel·lar al conjunt de partits i representants polítics perquè la propera legislatura pugui ser la legislatura de l’educació. Quines propostes tenen per afrontar reptes com l’abandonament escolar, la segregació i la caiguda dels aprenentatges? Consulta el comparador i comparteix-lo!

Consulta el comparador i comparteix-lo!

Vols consultar els programes electorals?

Els programes, al detall

El programa educatiu del PSC se centra en la millora dels resultats acadèmics i la lluita contra l’abandonament escolar prematur, sobretot a partir de la Formació Professional. Contempla també mesures d’equitat al finançament i per l’alfabetització digital.

 • Recuperar els aprenentatges en clau d’equitat: El programa electoral del PSC proposa un “Pla per la millora competencial” que redueixi el nombre d’alumnes amb baix rendiment en competències bàsiques per sota del 15% i més d’un 30% d’alumnes amb alt rendiment. També l’impuls de plans de millora educativa amb formació docent, estudiar un servei de reforç de lectura, escriptura, matemàtiques i altres als centres amb necessitat de millora i recuperar la biblioteca a tots els centres educatius. També incrementar aules d’acollida a primària i secundària.
 • Acabar amb l’abandonament escolar: El programa electoral del PSC vincula el Pla de millora de l’èxit educatiu a la reducció del fracàs i l’abandonament escolar prematur i planteja reduir-lo per sota el 9%. Proposa reforçar el servei d’orientació educativa i acompanyament a la transició a tots els centres de secundària fins a segon de la postobligatòria, amb una acció tutorial “al servei de la personalització”. També planteja impulsar un pla de xoc contra amb els ajuntaments i des de les Zones Educatives, les xarxes de bones pràctiques, assegurar la cobertura del professorat des del primer dia. Pel que fa específicament a la Formació Professional, el programa proposa ampliar en 10.000 places l’oferta pública, l’impuls de l’FP a sectors tradicionals, avançar cap a un sistema únic i integrat d’FP i la FP dual, reforçar-la als entorns rurals, ajudes al transport de l’alumnat, un model de noves oportunitats, incorporar professionals específics per cobrir les places més difícils o definir un model singular d’autonomia dels centres que imparteixen les ofertes del sistema únic i integrat d’FP. També preveu un model propi d’ajuts a l’estudi.
 • Més i millor atenció als centres socialment desafavorits: El programa preveu més recursos econòmics i humans en funció de les necessitats. Planteja equiparar les condicions d’escolarització, com la jornada, el menjador o les plantilles, amb criteris d’equitat i qualitat educativa i proposen la implementació de les “Zones Educatives”.
 • Equitat educativa també més enllà de l’escola: El programa parla de garantir una educació a temps complet i assegurar l’accés a activitats educatives fora de l’horari escolar, en col·laboració amb ajuntaments, consolidant els Plans Educatius d’Entorn i en el marc de les Zones Educatives. Proposen augmentar el finançament als conservatoris i escoles de música i dansa, també la gratuïtat del menjador als centres amb elevada complexitat i millorar l’atenció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.
 • Un finançament més just, transparent i sostenible dels centres: El programa del PSC preveu revisar el model de finançament per tal que els centres rebin recursos econòmics i humans no de manera lineal sinó en funció de les seves necessitats i complexitat.
 • Un país sense escoles segregades: El programa proposa desplegar el Pacte contra la Segregació Escolar i promoure una escolarització equilibrada de l’alumnat entre centres. Planteja revisar sobreràtios i revisar el model de finançament per tal que els centres rebin recursos econòmics i humans en funció de les seves necessitats i complexitat.
 • Una educació digital crítica, creativa i justa: En l’àmbit digital el programa del PSC proposa formació i hàbits digitals per a un ús responsable de les tecnologies als centres educatius. També parla d’avaluar la digitalització i del coordinador digital dels centres per assegurar la qualitat pedagògica dels projectes d’innovació digital.
 • Educació 0-3 per a tothom: Pel que fa al 0-3 el programa parla d’universalització i gratuïtat de l’oferta educativa, incrementat el finançament de les escoles bressol i llars d’infants, 10.000 noves places públiques amb criteris d’equitat territorial i subvencionar les llars d’infants d’iniciativa social, que acompleixin criteris d’equitat i conciliació familiar, per garantir la seva gratuïtat.
 • Altres: Pel que fa a llengua, el programa parla de “garantir l’escola comuna per a tothom, la que no separa els i les alumnes per raó de llengua. Més enllà de l’equitat, el programa també preveu un Pla estratègic d’equipaments i explicita que vol reconèixer i prestigiar la professió docent, recuperant les seves condicions laborals anteriors a les retallades.

El programa d’Esquerra se centra en el desplegament de l’acció de Govern i les propostes del Grup Impulsor de Millores Educatives; ha volgut destacar la gratuïtat i universalitat de l’etapa 0-3 i proposa un Pacte de país basat en l’equitat i la inclusió. Preveu un nou decret de concerts o consolidar l’educació a temps complet.

 • Recuperar els aprenentatges en clau d’equitat: Pel que fa a la recuperació d’aprenentatges, el programa proposa incrementar les aules d’acollida a primària i secundària, aplicar les conclusions del Grup Impulsor de Millores Educatives per millorar les competències bàsiques, amb plans de reforç per matemàtiques, català, lectura i anglès.
 • Acabar amb l’abandonament escolar: El programa preveu un “Pla de xoc” contra l’abandonament escolar prematur per reduir-lo per sota del 10%, i parla de generar un compromís de totes les administracions i la comunitat educativa. També recull l’aprovació del Decret d’orientació educativa (ara en esborrany), per tal d’oferir un marc regulador de l’orientació des de l’Educació Infantil fins a l’Educació de Persones Adultes i assenyala garantir la presència de l’orientador als instituts que no en tinguin, així com a l’FP, CFA i EOI.
 • Més i millor atenció als centres socialment desafavorits: El programa electoral parla d’un nou decret de concerts i de millorar el finançament dels centres amb fórmules més equitatives, tenint en compte els nivells de complexitat i assenyala com a línia estratègica per al model d’escola catalana “enfortir l’autonomia dels centres per adaptar-se a la realitat de l’entorn”.
 • Equitat educativa també més enllà de l’escola: El programa proposa desplegar un programa d’educació a temps complet que connecti el currículum escolar amb les extraescolars i activitats de reforç universals i gratuïtes, dedicant més recursos on hi hagi més complexitat. També inclou beques menjador per l’alumnat amb “necessitats específiques de suport educatiu” i potenciar els ensenyaments artístics, reforçant la xarxa d’escoles d’arts, vinculant-les als programes d’educació a temps complet i millorar-ne el finançament.
 • Un finançament més just, transparent i sostenible dels centres: El programa parla d’un nou decret de concerts, la millora del finançament i l’aplicació de fórmules més equitatives, tenint en compte els nivells de complexitat.
 • Un país sense escoles segregades: Pel que fa a segregació, el programa d’Esquerra parla d’acabar amb els concerts a escoles d’elit, del desplegament de “Zones educatives”, iniciant un pla pilot i un nou decret de concerts que equipari les condicions de la pública i la concertada.
 • Una educació digital crítica, creativa i justa: En l’àmbit digital el programa parla de vetllar pel desenvolupament de les competències digitals que l’alumnat necessita per viure i treballar, amb l’objectiu de que Catalunya sigui capdavantera en l’ús educatiu de la tecnologia per a l’èxit educatiu i social.
 • Educació 0-3 per a tothom: Pel que fa al 0-3, el programa proposa establir l’etapa com a gratuïta i universal per llei, parla d’un nou decret que la reguli de forma equitativa i inclusiva i d’incrementar les escoles bressol rurals.
 • Altres: El programa detalla altres mesures educatives, com un nou decret de transport escolar per garantir-lo dins d’un terme municipal o un programa de benestar emocional per als docents i d’eines contra l’assetjament. Pel que fa a la llengua, parla de garantir la vehicularitat del català, proposa la creació de l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació a Catalunya que preveu la LEC i reduir la burocràcia als centres. També assenyala la fi de les retallades millorant les condicions laborals.

El programa electoral de Puigdemont per Catalunya Junts + fa especial èmfasi en la llengua catalana i prioritza la recuperació de la qualitat del sistema educatiu, amb propostes com la recuperació de la “sisena hora” i plans de reforç. El programa també aborda reptes com l’abandonament escolar, amb l’impuls de la Formació Professional dual, o l’educació més enllà de l’escola.

 • Recuperar els aprenentatges en clau d’equitat: El programa proposa un “pla de xoc a favor de l’èxit escolar” per la millora competencial i el rendiment acadèmic, recuperar la sisena hora als centres d’alta complexitat i estudiar-la progressivament a la resta de centres. Plantegen recuperar tutories de suport escolar personalitzat, reforçar l’aprenentatge de llengües i matemàtiques, de manera urgent als centres amb pitjors resultats i progressivament extensiu a la resta.

 • Acabar amb l’abandonament escolar: El programa es fixa reduir la taxa per sota del 9% abans del 2030, aportant més recursos, enfortint l’orientació, flexibilitzant estudis a secundària, creant centres de noves oportunitats i amb la personalització de la formació professional i altres itineraris formatius. Aposta per interrelacionar les etapes obligatòries i postobligatòries amb una “acció tutorial potent”, col·laborar en el finançament de mentoria municipal. També un sistema de dades per diagnosticar alumnat vulnerable, reforçar places en centres de noves oportunitats i programes de formació i inserció, el desplegament del “Mapa català de la formació professional”. Parla també d’actualitzar els equipaments d’FP per donar resposta al sector productiu del país.
 • Més i millor atenció als centres socialment desafavorits: El programa parla de repartir el recursos econòmics, de personal i de suport, d’una manera més justa, eficient i transparent, atribuint més recursos al centres amb més complexitat i necessitats, independentment de la titularitat pública o concertada, i avaluant el seu bon ús en funció dels projectes dels centres i l’assoliment de resultats. També planteja la implantació del Projecte d’Escoles Magnet, dotant els centres d’un paquet econòmic perquè puguin replantejar els equips docents en funció de les seves necessitats, així com programes especials, prioritzant els centres de màxima complexitat. El programa també parla de focalitzar la tasca dels docents en els objectius pedagògics i incorporar altres perfils professionals que cobreixin les necessitats no curriculars.
 • Equitat educativa també més enllà de l’escola: El programa afirma que és una prioritat i parla de promoure “l’escola integral amb visió comunitària de l’educació”, connectar espais i el temps lectiu amb els no lectius, de forma que es vinculin les activitats dels centres amb l’entorn i que es garanteixi l’accés a tothom. Planteja un fons de finançament de beques als municipis per a activitats extraescolars, casals d’estiu, plans educatius d’entorn, de millora educativa i actuacions en el marc de l’educació 360º. Menciona un sistema de finançament per a escoles de música i dansa, tant de titularitat pública com d’iniciativa privada, garantir una oferta suficient i de qualitat en una sola xarxa d’ensenyaments artístics facilitar l’accés a l’alumnat complint amb els criteris d’equitat territorial i socioeconòmica. Parla també de crear una Direcció General d’Ensenyaments Artístics.
 • Un finançament més just, transparent i sostenible dels centres: El programa electoral assenyala que cal repartir el recursos econòmics, de personal i de suport, d’una manera més justa, eficient i transparent, atribuint més recursos al centres amb més complexitat i necessitats i avaluant el seu bon ús en funció dels projectes dels centres i l’assoliment de resultats.
 • Un país sense escoles segregades: Explicita el compromís amb el Pacte contra la Segregació Escolar per consolidar la dessegregació sostinguda, destinant recursos a les escoles que s’hi corresponsabilitzin. Menciona també l’aprovació d’un nou decret de concerts, actualitzant-lo a les necessitats dels centres d’iniciativa social i definint-lo en col·laboració i consens de tots els agents implicats.
 • Educació 0-3 per a tothom: El programa electoral assenyala la universalització de l’etapa 0-3 i fer-la assequible per a totes les famílies fins a la seva gratuïtat.
 • Altres: En el cas de llengua, el programa electoral parla d’exigir el català i l’aranès com a llengües vehiculars des del 1r cicle d’educació infantil fins a formació professional i batxillerat. També parla de millorar les condicions professionals, de reduir les funcions burocràtiques dels equips directius. Menciona específicament l’èxit escolar al món rural, amb centres de noves oportunitats al llarg de la vida, entre d’altres.

El programa electoral educatiu de la CUP planteja un Acord Nacional que permeti derogar la LEC i aprovar una Nova Llei d’educació que garanteixi el 6% del PIB, recursos suficients per a una educació de qualitat, retornar la gestió democràtica als centres, blindar la immersió i acabar “amb la segregació endèmica del sistema educatiu”.

 • Recuperar els aprenentatges en clau d’equitat: El programa no parla explícitament de la recuperació dels aprenentatges i la millora de resultats, fa referència al foment de la llengua i el reforç de la immersió, amb un “Pla de Xoc que doti els centres educatius de les aules d’acollida necessàries” i a un “Pla Lingüístic General” per reforçar la immersió lingüística.
 • Acabar amb l’abandonament escolar: El programa aglutina les mesures contra l’abandonament escolar amb les de la lluita contra la segregació i per als 600 centres d’alta i molt alta complexitat. Planteja incrementar recursos humans i econòmics per a aquests centres, que cal oferir places públiques i gratuïtes suficients per tota l’etapa postobligatòria i, si és necessari, ampliar l’oferta.
 • Més i millor atenció als centres socialment desafavorits: El programa parla d’una “estratègia global” per centres d’alta complexitat en la qual s’apliquin mesures de dessegregació, s'incrementin recursos econòmics i humans i es promogui el treball conjunt amb la resta de centres, equipaments i entitats de la zona.
 • Equitat educativa també més enllà de l’escola: És un dels eixos que més desplega el programa i proposa l'organització de les activitats extraescolars de tot el curs per part del Departament, gratuïtes i vinculades a l’entorn, oferir dues setmanes gratuïtes a l’estiu i garantir la gratuïtat del menjador per qui ho necessiti.
 • Un finançament més just, transparent i sostenible dels centres: Pel que fa al finançament, el programa destaca que vol enfortir la xarxa pública “com la millor garantia per l’equitat”, aposta per habilitar un mecanisme pel qual les escoles concertades puguin integrar-se a la xarxa pública i que l’escola privada concertada esdevingui subsidiària de la pública on no hi hagi prou capacitat d’oferta. .
 • Un país sense escoles segregades: El programa menciona“acabar definitivament amb la segregació endèmica del sistema educatiu català”, aglutina les mesures contra la segregació a les dels centres d’alta i molt alta complexitat i proposa aplicar mesures de dessegregació, amb l’increment de recursos, impedir la incorporació d’alumnat amb matrícula viva i amb mesures de treball conjunt amb la resta de centres educatius i equipaments i entitats socials i culturals de la zona. També parla d’augmentar els recursos per garantir la gratuïtat de l’educació per l’alumnat vulnerable i que així pugui participar de la vida escolar sense barreres econòmiques (activitats, colònies, material escolar). Finalment, aposta per promoure la cooperació entre centres i evitar competitivitat per la captació d’alumnes.
 • Educació 0-3 per a tothom: Pel que fa a l’educació 0-3, proposa la gratuïtat de l’etapa i garantir places per a tothom i els recursos necessaris per una educació de qualitat.
 • Altres: Pel que fa a la llengua, el programa de la CUP preveu un Pla de Xoc que derogui la llei del català a l’escola del 2022, definir un Pla Lingüístic General que orienti els projectes Lingüístics de Centre i validi que la immersió es desplega correctament. Aborda també l’educació inclusiva, a partir del decret del 2017, aposta per revertir les retallades i un retorn a les condicions laborals d’aleshores, acabar amb els barracots i un pla que incorpori la salut mental i emocional a tots els centres.


El programa electoral de Comuns - Sumar prioritza la titularitat pública i la gratuïtat de l’escola catalana. Proposa destinar el 7% del PIB a l’educació i fa èmfasi en la lluita contra l’abandonament i la segregació, amb mesures destinades al reforç i la planificació de l’oferta educativa, i aposta per una digitalització segura i democràtica dels centres.

 • Acabar amb l’abandonament escolar: El programa proposa incrementar l’oferta d’ensenyaments postobligatòris, garantir mecanismes de retorn al sistema educatiu per a l’alumnat que ha acabat l’escolarització obligatòria sense acreditar, diversificar ofertes formatives per a itineraris personalitzats. També assenyala que cal millorar el sistema de beques i ajuts per la formació professional i menciona la universalització de l’etapa 0-18.
 • Més i millor atenció als centres socialment desafavorits: Pel que fa a l’atenció dels centres socialment més desafavorits, el programa de Comuns - Sumar planteja elaborar una llei de finançament que adapti la inversió a les necessitats dels centres. Proposa també elaborar plans específics per millorar la inversió als centres d’alta i de màxima complexitat.
 • Equitat educativa també més enllà de l’escola: El programa planteja universalitzar l’educació en el lleure mitjançant la formació d’una Direcció General de Lleure Educatiu i Sociocultural i la creació d’una Taula del Lleure Educatiu i Sociocultural amb els agents socials. Parla de potenciar la qualitat de les oportunitats socioeducatives locals i de proximitat i de garantir-ne l’accés. També parla de la gratuïtat total del al menjador escolar per centres desafavorits, així com la obertura d’un menjador a tots els centres públics, i simplificar-ne la gestió en general. També parla de garantir l’oferta d’activitats extraescolars, culturals i de lleure, recuperant el finançament per les entitats de lleure, les AFA i els ajuntaments. També menciona els entorns d’aprenentatge més enllà de l’horari lectiu dins dels centres com a equipaments educatius de barri i plantegen incorporar perfils professionals que atenguin les necessitats tècniques i de servei del sectors de l’educació en el lleure. Finalment, parla de destinar ajudes a famílies amb infants amb necessitats educatives especials per tal que puguin gaudir de les activitats de lleure educatiu o al migdia.
 • Un finançament més just, transparent i sostenible dels centres: Proposa augmentar la despesa en educació fins al 7% del PIB de manera progressiva i una bossa de recursos per cobrir tot el material escolar. També una llei de finançament dels centres que n’adapti la inversió a les necessitats.
 • Un país sense escoles segregades: Parla d’establir Plans locals contra la segregació a tots els municipis de més de 10.000 habitants, proposen establir un protocol de gestió de l’oferta educativa que prioritzi les places públiques en detriment de les places dels centres concertats i una planificació escolar basada en la zonificació per establir zones i escoles heterogènies que eviti les concentracions d’alumnat vulnerable, a més de implementar una reducció de ràtios generalitzada i mesures d’avaluació i millora en la implantació del decret d’admissió de centres.
 • Una educació digital crítica, creativa i justa: El programa proposa transformar els plans de digitalització dels centres amb les plataformes ciutadanes que treballen segons els valors de sobirania tecnològica i digitalització democràtica i donar suport en la transformació cap al programari lliure. Parla de garantir l’accés a les eines d’aprenentatge en línia sobiranes per a docents i alumnat, ampliar la dedicació horària dels coordinadors digitals i augmentar el complement econòmic d’acord amb el volum de d’alumnat del centre i l’ús de la tecnologia.
 • Educació 0-3 per a tothom: Per l’etapa 0-3, prioritza l’escola bressol pública com a eix de l’oferta i una xarxa pública 0-6 d’atenció i suport a la primera infància, que garanteixi l’accés i la gratuïtat a una escola bressol de qualitat a totes les famílies.
 • Altres: Pel que fa a la llengua, el programa explicita que l’Escola catalana i el model d’immersió lingüística han de quedar plenament garantides. El programa també parla de revisar el contingut del decret d’escola inclusiva per millorar la detecció i parla de garantir els espais escolars com a espais segurs i per al benestar de tothom, tenint en compte els indicadors de burnout del professorat i de salut mental de l’alumnat.

El programa de Ciutadans destaca l’establiment d’un model trilingüe amb el castellà, el català i l’anglès com a llengües vehiculars, i en el foment del sistema de concerts vigent. També proposa la creació d'ajuts per a famílies vulnerables i la gratuïtat de les escoles bressol públiques i privades.

 • Acabar amb l’abandonament escolar: El programa planteja destinar beques per material, transport i alimentació, a famílies vulnerables i parla de fomentar la Formació Professional Dual amb convenis amb empreses que garanteixin una plaça per a tots els alumnes, ampliant els concerts de la formació professional.

 • Equitat educativa també més enllà de l’escola: El programa planteja un programa d'ajudes a alumnes vulnerables per la participació a activitats extraescolars, així com ajudes al transport i l’alimentació.
 • Un país sense escoles segregades: Sense fer referència a la segregació escolar, el programa planteja renovar i estabilitzar els concerts vigents i garantir la gratuïtat de les escoles concertades. També ampliar els concerts dels centres de batxillerat i formació professional.
 • Una educació digital crítica, creativa i justa: Proposa proporcionar a tot l’alumnat una “tablet” amb connexió a internet, prioritzant l’entrega a les famílies vulnerables.
 • Educació 0-3 per a tothom: El programa proposa la gratuïtat de l’educació infantil de 0 a 3 anys, incrementar el número de places i subvencionar l’accés gratuït a escoles bressol privades.
 • Altres:Pel que fa a la llengua, el programa planteja un model d’escola trilingüe amb el castellà, el català i l’anglès com a llengües vehiculars. A més a més, expressa l’objectiu d'acabar amb els barracons, regulant que no puguin establir-se més de dos anys a una mateixa escola. També proposa un sistema de préstecs de llibres de text finançat públicament.

Ens ajudes a fer arribar al màxim de persones la importància que els partits polítics es comprometin a lluitar contra les desigualtats i avançar cap a l’equitat educativa?

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la informació que es fa pública al nostre lloc web i recopilar informació estadística. Si es continua navegant, considereu que s’accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

Acceptar