Consells Escolars i Ajuntament: Un espai de col·laboració local decisiva contra l’Abandonament Escolar Prematur

Notícies

"Els representants dels ajuntaments als Consells Escolars dels centres educatius tenen un paper determinant en la construcció d’una comunitat educativa compromesa en la millora d’oportunitats educatives a la ciutat i en la lluita contra l’abandonament escolar prematur."

La configuració sociodemogràfica de la població que conviu en una ciutat és un dels determinants bàsics de qualsevol política pública municipal.

El nivell de formació de la població, els fluxos migratoris, el nivell de renda familiar disponible i l’índex de dissimilitud són factors -entre d’altres- que requereixen d’una especial atenció a l’hora de formular polítiques públiques.

En l’àmbit educatiu, parlem dels nivells de formació de la població, dels resultats de les proves de competències bàsiques, de fracàs escolar, d’abandonament escolar prematur (AEP), de segregació educativa, aspectes que, des d’una altra perspectiva, també ens expliquen l’entorn sociodemogràfic en el qual s’exerceix la tasca educativa.

Sovint atribuïm al sistema educatiu, i més concretament als centres educatius, la solució immediata a reptes que són d’una dimensió molt més complexa. Si bé és cert que els centres educatius tenen un paper central en la millora de les oportunitats educatives, també ho és que precisament aquest repte no esdevindrà possible si no l’entenem com un repte comunitari, com un repte de ciutat. L’abandonament escolar prematur representa, precisament, l’últim esglaó dels processos de desigualtat en l’educació. I per tant, la lluita contra l’AEP implica el compromís de millorar l’equitat educativa.

La implicació dels governs municipals en les polítiques educatives és imprescindible; únicament des de la millora del conjunt del sistema educatiu de la ciutat es pot aspirar a millorar les oportunitats i reduir l’abandonament escolar a les nostres ciutats i pobles

La implicació dels governs municipals en les polítiques educatives és imprescindible; únicament des de la millora del conjunt del sistema educatiu de la ciutat es pot aspirar a millorar les oportunitats de construir projectes vitals de futur, a trencar sostres de vidre generacionals i a reduir l’abandonament escolar a les nostres ciutats i pobles. En definitiva, de capitalitzar el futur. Passar de polítiques pal·liatives, malauradament avui encara molt necessàries, a polítiques actives que promoguin un futur millor.

Freqüentment sentim dir que els ajuntaments tenen poques competències en matèria educativa i en la lluita contra l’AEP, però em pregunto si traiem el màxim profit de les que tenim reconegudes o ens excusem en què l’educació és cosa del Departament d’Educació.

La Llei d’Educació de Catalunya (LEC) al seu article 19 defineix la comunitat educativa i la comunitat escolar:

“La comunitat educativa és integrada per totes les persones i les institucions que intervenen en el procés educatiu. En formen part els alumnes, les famílies, el professorat, els professionals d’atenció educativa i el personal d’administració i serveis, l’Administració educativa, els ens locals i els agents territorials i socials i les associacions que els representen, i també els col·legis professionals de l’àmbit educatiu, l’associacionisme educatiu, les entitats esportives escolars i els professionals, empreses i entitats de lleure i de serveis educatius.

La comunitat educativa del centre, o comunitat escolar, és integrada pels alumnes, mares, pares o tutors, personal docent, altres professionals d’atenció educativa que intervenen en el procés d’ensenyament en el centre, personal d’administració i serveis del centre, i la representació municipal i, en els centres privats, els representants de llur titularitat.

“En els centres sostinguts amb fons públics, els membres de la comunitat escolar estan representats en el consell escolar del centre.”

En aquest context, és essencial tenir en compte la figura clau el consell escolar. La mateixa LEC a l’article 148. Defineix el consell escolar de centre com “l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre” entre les seves funcions es troben les pròpies de l’òrgan superior de govern del centre educatiu. Com ja hem vist abans en la seva composició hi estan representats tots els membres de la comunitat educativa del centre, entre ells la representació municipal.

Vull remarcar que el factor comú present a tots els consells escolars de centre de la ciutat és precisament la representació municipal, aquesta circumstància, junt amb d’altres, ofereix una gran oportunitat per esdevenir el nexe d’unió entre els diferents agents de la comunitat educativa de cada centre i, probablement, el màxim aglutinador de la comunitat educativa del conjunt de la ciutat. Fet indispensable per abordar de forma coordinada les accions contra l’AEP i poder atendre holísticament als i les joves, situant-los al centre de les accions.

La representació municipal als consells escolars té una enorme potencialitat per esdevenir el nexe d’unió de la comunitat educativa i coordinar la lluita contra l’AEP

Així doncs, la representació municipal als consells escolars de centre, lluny d’esdevenir una presència purament formal, té una enorme potencialitat per esdevenir l’espai vinculador per la unió de la comunitat educativa al voltant de la prevenció de l’AEP. D’aquí la gran importància de decidir qui ha d’exercir aquesta representació, amb quin propòsit i de quina forma cal que exerceix aquest rol.

En aquest aspecte el model de governança (co-governança) és especialment transcendent. Avui en dia ja és una obvietat que cap agent té per si sol la capacitat de donar resposta a la complexitat de les necessitats que cal abordar. I l’abandonament escolar prematur és un dels reptes més complexos que tenim a les nostres societats. La transformació de la societat a través de la millora de l’educació no n’és una excepció, aplicar models de governança compartida em sembla el millor camí.

Aplicar models de governança compartida és el millor camí per reduir l’AEP i per la transformació de la societat a través de la millora de l’educació

Entendre els consells escolars de centre com el primer cercle de governança compartida per l'eliminació de l’AEP a les nostres ciutats i pobles és el primer pas, als consells escolars de centre es coneixen els agents, es reconeixen, es comparteix informació i diagnosis, s’estableixin reptes i ens impliquem en trobar-hi solucions.

Establir relacions personals de respecte, confiança i compromís en el mateix centre i aportar una mirada global del conjunt de la ciutat i de l’abandonament és el paper més rellevant del representant municipal.

Aportar una mirada global del conjunt de la ciutat i de l’abandonament i establir relacions de confiança i compromís entre l’Ajuntament i el centre és el paper més rellevant del representant municipal al consell escolar

Aquest és un primer pas que pot interpel·lar al mateix centre a aixecar la mirada sobre les causes i solucions sobre l’AEP més enllà de les seves pròpies dificultats per connectar amb el conjunt de la ciutat i apreciar que la majoria d’aquestes dificultats van més enllà del mateix centre i que existeixen molts altres agents disposats a implicar-se en l’abordatge d’aquest repte que són comuns, que són comunitaris.

A partir d’aquí el cabal d’intercanvi d’informació, la seva anàlisi, l’establiment d’objectius compartits, genera un flux constant, del que afloren idees i propostes que han d’inspirar les polítiques municipals educatives contra l’AEP, alineades amb les necessitats i expectatives de la resta d’agents, formulades de forma més madura per l’intercanvi d’informació, i amb major facilitat d’implementació.

Superada aquesta fase de co-governança interna al propi centre es poden abordar nous desafiaments de governança multinivell, tant a nivell de la mateixa ciutat com de nivells territorials superiors.

Els representants dels ajuntaments als Consells Escolars dels centres educatius tenen un paper determinant en la construcció d’una comunitat educativa compromesa en la millora d’oportunitats educatives i de la lluita contra l’AEP a la ciutat.

És en aquest moment on trobarem el terreny preparat per abordar el gran repte del Zero Abandonament. Però també el desafiu de la millora de les oportunitats educatives, avançar cap a l’equitat i la no segregació educativa i, en definitiva, tots aquells desafiaments que ens permetin construir una societat millor a través de l’educació.

D’aquí la trascendència de la decisió que en les properes setmanes hauran de prendre els ajuntaments per designar el seu representant als consells escolars de centre de la ciutat, qui haurà d’esdevenir el veritable impulsor de la comunitat educativa del municipi.

Per saber-ne més:

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la informació que es fa pública al nostre lloc web i recopilar informació estadística. Si es continua navegant, considereu que s’accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

Acceptar