La lluita contra l’absentisme escolar: municipis per l’equitat educativa i social

Notícies

L'absentisme escolar és un greu problema educatiu i social, associat a l'abandonament educatiu prematur, a la reproducció de la desigualtat social i al deteriorament de les condicions de vida i benestar de la infància i la joventut.

La recerca sociològica mostra que existeix una estreta relació entre l’absentisme escolar i les condicions socials de pobresa i vulnerabilitat social de l’alumnat absentista i les seves famílies. Quan un infant o un adolescent falta a l’escola i no es garanteix el seu dret a l’educació ni a les condicions d’educabilitat que el fan possible, s'estan restringint les seves oportunitats formatives presents i futures i s'està augmentant el risc de reproduir el cercle de la pobresa i l'exclusió social. Es tracta, doncs, d’una vulneració extrema del dret a l’educació i planteja un repte fonamental per a la inclusió, l’equitat, la cohesió i la justícia social.

L'absentisme escolar afecta particularment, als col·lectius i grups socials econòmicament i culturalment amb desavantatge. Tot i que té múltiples causes i algunes d’elles tenen també a veure amb l’experiència escolar, particularment a la secundària, l’absentisme està associat a la desvinculació emocional i cognitiva amb l’escola i als baixos resultats d’aprenentatge.

La problemàtica de l'absentisme escolar no és nova, però ha emergit amb força després del confinament per la COVID-19, en accentuar-se la desconnexió escolar, particularment en l’alumnat escolaritzat en centres d’alta segregació escolar.

Es tracta d'un fenomen que se situa en un contínuum entre les absències més o menys intermitents i les ruptures permanents o definitives. Un procés lent i progressiu que es pot iniciar ja a l’educació infantil i que s’intensifica a l'educació secundària, donant lloc a situacions d’absentisme crònic i abandonament educatiu. Per això, resulta prioritari per a les polítiques locals, la prevenció i la detecció precoç de l’absentisme escolar, per contribuir també a la prevenció d’aquest tipus d’abandonament educatiu.

“És prioritari per a les polítiques locals la prevenció i detecció precoç de l’absentisme escolar”

L'absentisme escolar és també un fenomen complex, per la pluralitat de factors que el generen: personals, familiars, escolars i comunitaris, que poden actuar com a detonants. No obstant aquests factors no es produeixen de manera aïllada sinó en interacció. Aquesta complexitat requereix fugir de respostes estandarditzades i homogènies per avançar cap a respostes integrades i individualitzades.

Els governs locals són l’administració privilegiada sobre la qual recau la competència de participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria, d’acord amb el que estableix la Llei 7, del 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, com també la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, que insta a les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de llurs competències, a “adoptar mesures per a prevenir i tractar l’absentisme i el fracàs escolar. A aquests efectes, el Govern, conjuntament amb l’Administració local, ha d’establir plans contra l’absentisme escolar (...) amb implicació dels centres docents”.

“Cal fugir de respostes estandarditzades i homogènies per avançar cap a respostes integrades i individualitzades”

De fet, el món local té llarga tradició en el lideratge i desplegament de protocols i plans d’actuació contra l’absentisme escolar, impulsant una xarxa de corresponsabilitat amb els centres escolars i els serveis i recursos educatius del municipi. L’existència, des del 2019, d’un protocol d’àmbit comunitari de prevenció, detecció i intervenció davant situacions d’absentisme, definit pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya permet “dotar els centres, el professorat, l’administració local i la resta d’agents educatius d’una eina efectiva de prevenció, detecció i intervenció davant l’absentisme i l’abandó escolar, establint un marc comú d’actuació i afavorint la coordinació dels diferents agents implicats mitjançant un circuit sistematitzat”. Tanmateix, alguns municipis han anat avançant en els últims anys des dels “Protocols de vigilància de l’escolaritat obligatòria” cap al desenvolupament de Plans d’Absentisme imbricats amb altres programes i recursos socioeducatius d’acompanyament a l'escolaritat i millora de l'èxit escolar.

“El món local té llarga tradició en el lideratge i desplegament de protocols i plans d’actuació contra l’absentisme escolar, impulsant una xarxa de corresponsabilitat amb els centres escolars i els serveis i recursos educatius del municipi”

Tanmateix, existeixen notables diferències territorials en el desplegament d’aquest tipus de polítiques, per la desigual realitat dels territoris, però també pel desigual posicionament de l’administració local davant d’aquests tipus de projectes, de tal manera que alguns municipis han avançat des de la vigilància de l’escolaritat, des d’una lògica que acostuma a ser reactiva, cap a les polítiques d’acompanyament a l’escolaritat, des d’una orientació més proactiva.

És el moment d’avançar des dels protocols de detecció de l’absentisme cap als plans de prevenció, detecció precoç i intervenció donant un impuls i revitalització a l’extensió i implementació de les actuacions contra l’absentisme escolar, des de la corresponsabilitat amb els centres escolars i els agents socioeducatius del territori, imbricant els plans d’absentisme amb altres plans educatius locals i d’acompanyament a l’escolaritat.

“La política educativa municipal és l’àmbit privilegiat pel desplegament de plans locals de prevenció de l’absentisme donada la proximitat amb la ciutadania”

En definitiva, la política educativa municipal és l’àmbit privilegiat pel desplegament de plans locals de prevenció de l’absentisme donada la proximitat amb la ciutadania i la seva capacitat per identificar i articular els recursos, programes i serveis socials i educatius del territori, desplegar actuacions integrades i adaptades a la singularitat i necessitats de cada alumne i família absentista fent dels plans de prevenció de l’absentisme i l’abandonament educatiu el cor de les polítiques educatives locals.

Per saber-ne més: 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la informació que es fa pública al nostre lloc web i recopilar informació estadística. Si es continua navegant, considereu que s’accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

Acceptar