15 mesures per afavorir la distribució equilibrada de l’alumnat en la preinscripció 2023-2024

Notícies

Catalunya està experimentant canvis importants pel que fa a la distribució de l’alumnat en els últims anys, clau en la reducció de la segregació escolar. Des de la signatura del Pacte contra la Segregació i l’aprovació del decret d’admissió, les mesures d’equilibri social a les escoles –abans anecdòtiques- s’han estès per tot el territori.

Mapa interactiu: l’evolució de la segregació escolar, municipi a municipi

Les noves instruccions per a la preinscripció 2023-2024 fetes públiques pel Departament d’Educació continuen avançant en aquesta direcció, i incorporen un seguit de mesures per afavorir la distribució equilibrada de l’alumnat.

1. Cal informar les famílies durant les portes obertes recolzant especialment als centres segregats.

Des de les administracions locals, caldrà donar suport especialment en aquells centres amb més complexitat i promoure l’eliminació de discursos de competitivitat. Tots els centres de la xarxa escolar han d’abstenir-se de fer difusió d’informacions que tinguin efectes negatius sobre la segregació, com la comunicació de característiques de nacionalitat de l’alumnat, volum de NESE o resultats de proves d’avaluació.

Tots els centres de la xarxa escolar han d’abstenir-se de fer difusió d’informacions que tinguin efectes negatius sobre la segregació, com la comunicació de característiques de nacionalitat de l’alumnat, volum de NESE o resultats de proves d’avaluació.”

2. Els municipis hauran de fer una revisió de la zonificació en clau desegregadora segons les dades socioeconòmiques i els impactes sobre els centres.

Els municipis han de revisar si les seves àrees de proximitat afavoreixen la màxima equitat. Per això, caldrà fer ús de les dades de padró, nivells de segregació dels centres, dissimilitud i nivell socioeconòmic de cada barri. Respecte als criteris de proximitat, la zonificació haurà de garantir, que les distàncies màximes sense transport no siguin superiors a 1,5 kilòmetres des del 90% dels domicilis. Així mateix, si calgués, s’han de revisar els horaris i les rutes de transport per assegurar l’accessibilitat fàcil als centres educatius. Complementàriament, la Inspecció haurà d’elaborar un informe sobre l’impacte dels diferents models de zonificació sobre la segregació escolar.

Relacionat: Llegeix el monogràfic Segregació escolar: quin és el problema i quines polítiques municipals funcionen?

3. S’ha incrementat la reserva estàndard de NESE, que passa a ser de 3 per grup, i s’ha diferenciat la reserva per alumnat amb necessitats educatives entre NESE tipus A i B.

Aquest curs, la reserva de NESE per defecte serà de 3 places per grup, i no de dues com els anys previs. A més, a la preinscripció 2023/2024 es diferenciaran, per primer cop, les reserves per a NESE A (necessitats educatives especials per trastorns o discapacitats) i NESE B (necessitats educatives per raó socioeconòmica). A més, les Comissions de Garanties hauran de modificar aquesta reserva inicial en funció del nombre de casos NESE detectats per garantir tantes places com alumnes detectats.

4. Hi ha el deure explícit d’ajustar el nombre de places al nombre d’alumnes per evitar la sobreoferta educativa.

Els centres públics i concertats han de programar una oferta adequada al nombre d’alumnes que caldrà escolaritzar evitant la sobreoferta de places escolars. Quan s’hagin de reduir grups, s’haurà de fer de manera equilibrada entre la xarxa pública i la concertada, dins de la normativa vigent. A més, la programació de l’oferta s’haurà de fer a llarg termini. Als cursos anteriors, aquesta planificació molt sovint responia a les urgències del moment i no tenia en compte els possibles efectes de l’obertura o la supressió d’una línia en els anys posteriors. 

“Els centres públics i concertats han de programar una oferta adequada al nombre d’alumnes que caldrà escolaritzar evitant la sobreoferta de llocs escolars.”

5. Cal enfortir la detecció NESE prèviament a la preinscripció amb els criteris amplis de vulnerabilitat que dicta el decret d’admissió.

Per aconseguir una detecció ampla, cal que les administracions locals i el Departament d’Educació comparteixin informació. L’any 2022 es va publicar un decret que refermava aquest deure i feia obligatori que Serveis Socials, les àrees d’educació dels Ajuntaments, Inspecció i EAP comparteixin dades en el marc de les unitats de detecció per assegurar una detecció acurada d’alumnat NESE. Així mateix, hi ha un tràmit a l’EACAT perquè els locals puguin demanar dades sobre l’alumnat NESE pròpies del Departament d’Educació. Els principals indicadors que cal contemplar, segons les orientacions, són: infants beneficiaris d’una bonificació del preu d’escolarització a educació infantil, amb germans NESE B, amb germans beneficiaris d’un ajut menjador, amb progenitors que no han finalitzat l’educació bàsica, infants nouvinguts a Catalunya en els últims dos anys, infants procedents d’apis de renda baixa o mitjana segons el Banc Mundial, amb expedient de la DGAIA, amb un pare o mare que no tingui residència legal a l’Estat, infants que formen part de famílies ateses per Serveis Socials en els darrers dos anys, que reben ajuts socials, en situació d’exclusió residencial, beneficiàries d’ajuts al lloguer o en situació de residència no regularitzada, o de famílies beneficiàries de la renda garantida de ciutadania. En aquest últim cas, si una família presenta una sol·licitud marcant la casella de renda garantida, però no la de NESE, cal fer un acompanyament des de la Comissió de Garanties o l’OME perquè la marquin.

6. Les Comissions de Garanties han d’activar accions per incrementar la participació d’alumnat NESE B en el procediment de preinscripció.

Les administracions han d’acompanyar les famílies perquè facin la preinscripció a temps. Els centres educatius, des de l’acció tutorial, han d’acompanyar a les famílies amb germans escolaritzats perquè facin la preinscripció dels infants i joves de P3 i 1r d’ESO. Així mateix, han de fer un seguiment per garantir que presenten la sol·licitud dins del termini. L’OME i la Comissió de Garanties també han de participar en aquest procés comprovant les sol·licituds rebudes amb el padró i, si es trobessin infants no preinscrits, revisar si han sol·licitat plaça en un altre municipi. 

“L’OME i la Comissió de Garanties també han de participar en aquest procés comprovant les sol·licituds rebudes amb el padró i, si es trobessin infants no preinscrits, revisar si han sol·licitat plaça en un altre municipi.”

7. S’ha d’acompanyar les famílies NESE que no van ser detectades prèviament a la preinscripció i van ser identificades durant el període ordinari perquè triïn una plaça de reserva.

Des de la Comissió de Garanties, l’OME, l’EAP i Serveis Socials s’ha de contactar amb les famílies detectades de manera tardana i, si s’escau, orientar-les sobre la tria d’una plaça de reserva NESE a la preinscripció.

8. Les sol·licituds NESE es podran admetre fins Al darrer dia del període de reclamacions al barem provisional, de manera que hi ha un marge d’algunes setmanes per fer més detecció.

Fins al 27 d’abril, les comissions de garanties poden modificar una sol·licitud de plaça i classificar-la com a NESE en cas d’haver-hi trobat dificultats socioeconòmiques, però no fer noves altes NESE dins del període ordinari. Un cop fets els canvis en les sol·licituds, es poden modificar les reserves NESE B per un centre o tota una zona. Aquestes modificacions es poden fer a tots els cursos i han de poder permetre fer una millor detecció d’entre de les sol·licituds rebudes i evitar segones identificacions quan l’alumnat ja és al centre educatiu.

9. La reserva de places NESE pot ser asimètrica en funció de la complexitat del centre per garantir un major equilibri social als nivells inicials.

Les instruccions per aquesta preinscripció indiquen que, per tal d’evitar la concertació d’alumnat amb necessitats educatives en determinats centres, els instituts i escoles amb més vulnerabilitat han de tenir una reserva menor. 

“Per evitar la concentració d’alumnat amb necessitats educatives en determinats centres, els instituts i escoles amb més vulnerabilitat han de tenir una reserva menor.”

10. Cal que Inspecció asseguri que les famílies NESE estan ben acollides a tots els centres educatius.

El decret d’admissió indica que “cal garantir una bona acollida de l’alumnat i adoptar les mesures adequades per evitar la seva mobilitat per raó de les seves necessitats educatives o per raons econòmiques”. Així, la Inspecció ha de vetllar per la bona acollida de les famílies a tots els centres educatius.

“La Inspecció ha de vetllar per la bona acollida de les famílies a tots els centres educatius.”

11. S’han de posar en marxa accions per atraure famílies capitalitzades a centres més complexos mitjançant l’oferta singular.

L’oferta singular és una mesura nova prevista en el decret d’admissió i ja hi ha alguns municipis que la passada preinscripció la van posar en pràctica. Aquesta mesura consisteix a garantir l’accés de famílies benestants a un centre amb més concentració d’alumnat vulnerable per ajudar a canviar la composició del centre. Poden ser les famílies qui elevin la petició als Serveis Territorials o bé, la mateixa Inspecció o l’Ajuntament poden explicar la mesura a un grup de famílies detectades pel padró a una escola bressol. Aquestes famílies han de participar en la preinscripció i sol·licitar el centre en primera opció i la comissió de garanties haurà d’activar les modificacions necessàries en el nombre de places del centre (ampliació de les ràtios, nous grups...) per donar-los cabuda. Per altra banda, aquesta mesura no ha de comportar en cap cas la denegació de plaça d’altres famílies que hagin demanat el centre en primera opció. 

“Aquesta mesura consisteix a garantir l’accés de famílies benestants a un centre amb més concentració d’alumnat vulnerable per ajudar a canviar la composició del centre.”

12. L’assignació de l’alumnat durant l’estiu (fora de termini i abans de començar el curs) ha de ser als centres amb baixa complexitat.

La detecció d’alumnat NESE ha de mantenir-se al llarg de tot l’any per assegurar la distribució equilibrada. Durant l’estiu, en cas de detectar alumnat en situació social desfavorida, cal assignar-lo a un centre amb una proporció més baixa d’alumnat NESE, dins d’això, segons les preferències de les famílies. Si no hi hagués vacants, es faran increments de ràtio en aquells centres de baixa complexitat.

13. Les Comissions de Garanties han d’assignar la matrícula viva segons la complexitat del centre, no de les vacants disponibles, fins i tot fent augments de ràtio als centres sense complexitat.

Molts municipis a Catalunya reben sol·licituds de plaça al llarg del curs, en alguns territoris aquestes sol·licituds són molt nombroses i generen tensions sobre la planificació de l’oferta. L’alumnat NESE B detectat durant el curs s’ha de distribuir segons criteris d’equitat, és a dir, a les escoles i instituts amb baixa concentració d’alumnat NESE. En cas que no hi hagués places en centres d’aquest tipus, caldrà fer un increment de la ràtio de fins a un 10%, tot i que hi hagi vacants a altres centres. 

“En cas que no hi hagués places en centres d’aquest tipus, caldrà fer un increment de la ràtio de fins a un 10%, tot i que hi hagi vacants a altres centres.”

14. Tancaments de la ràtio als centres amb més complexitat per evitar l’assignació d’alumnat de matrícula viva.

Els Serveis Territorials, a petició de la Inspecció, han de tancar la capacitat per grup dels centres amb alta concentració d’alumnat NESE B. Aquests centres, tradicionalment, rebien més matrícula viva perquè acumulaven moltes vacants i perquè no hi havia criteris clars per protegir-los al llarg del curs. L’eliminació de les vacants disponibles al llarg del curs ha de prevenir aquestes situacions que consoliden els processos de segregació. Aquesta mesura s’ha de prendre tan aviat com es pugui un cop finalitzat el període de preinscripció i matrícula. D’altra banda, aquesta mesura és especialment necessària per a centres que participen en el programa Magnet i en aquells centres amb nivells alts de segregació que no hagin ocupat totes les vacants en el període de matrícula.

“Aquesta mesura és especialment necessària per a centres que participen en el programa Magnet i en aquells centres amb nivells alts de segregació que no hagin ocupat totes les vacants en el període de matrícula.”

15. Cal establir una proporció màxima d’alumnat NESE B a P3 per promoure que no hi hagi molta complexitat en cap centre educatiu.

Les direccions dels Serveis Territorials han de marcar una proporció màxima d’alumnes NESE B per etapa que ha de ser equivalent al percentatge d’alumnat NESE que correspondria a cada centre en el cas de ser possible una distribució equilibrada plenament a la zona.

Vols saber-ne més?

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la informació que es fa pública al nostre lloc web i recopilar informació estadística. Si es continua navegant, considereu que s’accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

Acceptar