"Els programes de suport educatiu poden reduir eficientment les desigualtats educatives"

Notícies
ENTREVISTA

L’equitat educativa és un repte que requereix accelerar les oportunitats d’aprenentatge de l’alumnat més vulnerable. Reforçar la tasca de l’escola amb propostes de suport educatiu que incideixin en competències clau (comprensió lectora, matemàtiques i habilitats socioemocionals), segueixin metodologies basades en evidències i amb capacitat real per a reduir les escletxes és una de les solucions per a contribuir a l’èxit educatiu dels infants.

Especialment en aquest context de postpandèmia, que mostra un retrocés en els resultats acadèmics dels alumnes, sobretot els d’entorns vulnerables. Per això sorgeix el projecte Suport Educatiu. Acompanyament per accelerar oportunitats liderat per la Fundació Bofill i amb el suport del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Suport Educatiu neix per a accelerar les oportunitats d’aprenentatge de l’alumnat més vulnerable i així garantir l’equitat educativa. La proposta és reforçar la tasca de l’escola amb programes de suport educatiu que incideixin en competències clau com la comprensió lectora, les matemàtiques i les habilitats socioemocionals. Aquests programes segueixen metodologies basades en evidències per tal de crear models replicables i validats científicament.

Parlem amb la Lídia Climent, directora executiva del projecte, per conèixer el projecte de Suport Educatiu i els tres programes que el componen.

D’on sorgeix la iniciativa i per què es trien aquestes tres propostes?

Suport Educatiu és un projecte que busca canviar la manera com dissenyem els programes i les polítiques educatives que reforcen i acceleren l’aprenentatge d’infants i joves vulnerables per assegurar que són eficaços, eficients i engrescadors.

L’oportunitat de poder validar allò que fem a través d’una avaluació d’impacte sorgeix arran dels fons Next Generation de la Unió Europea i es decideix triar les 3 competències claus en l'èxit escolar: la comprensió lectora (no podem aprendre si no entenem allò que llegim), les competències matemàtiques (per a poder comprendre el món que ens envolta i prendre decisions fonamentades) i les habilitats socioemocionals (perquè sense elles la nostra vida no pot ser plena).

 Suport Educatiu busca canviar la manera com dissenyem els programes i les polítiques educatives que reforcen i acceleren l’aprenentatge d’infants i joves vulnerables

Per això, Suport Educatiu, s’estructura entorn 3 programes, LECXIT, MATH TUTORING i PENTABILITIES, que intervenen en cadascuna d’aquestes competències i estan travessats per una línia de recerca que en validarà l’eficàcia.

Volem comprovar si, units a polítiques de transferència de renda (com l’ingrés mínim vital), els efectes són multiplicadors, com passa en altres països. Suport Educatiu és, doncs, una iniciativa que incorpora la recerca per a validar les polítiques públiques existents i ajudar a fer que les administracions públiques inverteixin els diners allà on realment poden tenir més impacte per reduir desigualtats entre infants i joves vulnerables.

Quan i com es duran a terme?

Durant el curs escolar 2022-2023 durem a terme els tres programes en més de 100 escoles i instituts a Catalunya i 75 a Andalusia, Ceuta i Melilla. Arribarem a més de 10.000 alumnes en situació de vulnerabilitat, entre el grup d’alumnes que participaran d’algun dels programes (grup tractat) i els que ens ajudaran a validar els resultats (grup control).

El nostre objectiu és poder fer propostes que funcionin, validades per l’evidència científica.

Un cop acabat el curs, mirarem atentament els resultats obtinguts per a extreure’n conclusions i veure què funciona (i què no!) i com podem aplicar aquests coneixements perquè el màxim nombre d'infants i joves se’n puguin beneficiar. El nostre objectiu és poder fer propostes que funcionin, validades per l’evidència científica, i així ajudar a les administracions públiques a invertir en allò que realment té impacte i permet reduir la inequitat educativa.

El context actual fa més necessari que mai accelerar les oportunitats d’aprenentatge de l’alumnat més vulnerable, acompanyant-lo amb iniciatives de suport educatiu efectives i basades en evidències. En aquest sentit, quina és la proposta de Suport Educatiu?

Tot i que els i les docents acompanyen fermament els processos educatius dels infants i joves vulnerables i l’escola ofereix diversos dispositius d’acompanyament al llarg de l’escolaritat, sovint no són suficients per contrarestar l’impacte de viure en contextos de pobresa i desigualtat.

Els infants i joves vulnerables presenten taxes d’absentisme escolar més elevades que acaben transformant-se en un abandonament escolar prematur o en trajectòries educatives menys ajustades a les seves necessitats o inquietuds. Garantir la igualtat d’oportunitats és la base fonamental per a reduir aquestes inequitats i assegurar que tots els infants i joves tinguin accés a oportunitats educatives, i de vida, dignes i plenes.

A través de la recerca podrem validar quines idees funcionen i quines no i així contribuir a orientar les polítiques públiques cap a propostes que realment generin una transformació social.

Disminuir l’escletxa, i generar evidències i programes concrets que acabin portant a polítiques públiques que inverteixin en aquestes habilitats i competències clau.

Tot això és especialment important en un context en el qual la funció equalizadora de l’escola, un element fonamental i clau per a la igualtat d’oportunitats, es veu alterada cada vegada més en el fora escola, que es converteix en un espai que desestabilitza aquesta igualtat i amplia la inequitat educativa entre infants i joves en funció de la vulnerabilitat socioeconòmica de les seves famílies que es poden, o no, permetre aquest suport i acompanyament extra.

Suport Educatiu busca revertir aquesta tendència, disminuir l’escletxa, i generar evidències i programes concrets que acabin portant a polítiques públiques que inverteixin en aquestes habilitats i competències clau per a l'èxit escolar, i la vida, sobretot per a joves i infants vulnerables que no compten, d’entrada, amb les mateixes oportunitats.

Aquest context no és exclusiu a Catalunya, i ja hi ha altres països que estan apostant per iniciatives de suport educatiu. Quins han estat els referents?

Comptem amb experiències similars a altres països que ens ensenyen que els programes de Suport Educatiu poden reduir eficientment les desigualtats d’accés al sistema educatiu i, per tant, garantir que els infants i joves d’entorns vulnerables no pateixen encara una discriminació afegida més en l’àmbit educatiu. Quan van unides a polítiques de transferència de renda (com l'ingrés mínim vital) els efectes d’ambdues actuacions es multipliquen. Trobem exemples inspiradors com els programes de reforç socioeducatiu a escala nacional impulsats a Anglaterra i els Estats Units:

  • A Anglaterra, el National Tutoring Programme ofereix programes de tutoria i mentoria altament personalitzats per als alumnes, especialment dissenyats i implementats per ajudar aquells alumnes més desafavorits.
  • Als Estats Units trobem programes de tutoria en lectura i matemàtiques a través d’Americorps (Reading corps, Math corps) dirigit als entorns socialment i econòmicament deprimits.

A Catalunya, 1 de cada 4 infants té un nivell lector baix quan finalitza l’educació primària, sent l’alumnat que viu en una situació més vulnerable el que es veu més afectat. Si volem garantir l’èxit escolar, és urgent promoure mesures que afavoreixin el desenvolupament de les competències lectores, com ho fa LECXIT. Quina és la clau del seu èxit i perquè s'ha decidit incloure'l en aquest projecte?

Fa molts anys que a la Fundació Bofill apostem per la comprensió lectora i que creiem que, si un infant no entén el que llegeix, difícilment podrà tenir èxit a l’escola ni viure una vida plena.

Sabem que, si no entenem el que llegim, ens costarà molt seguir el fil del qual passa a l’escola i aquestes conseqüències aniran impactant, de forma profunda, en la nostra vida generant una escletxa i augmentant la desigualtat dels col·lectius vulnerables.

A més a més, LECXIT també desperta la curiositat lectora i el gust per la lectura, millorant així altres competències transversals dels infants com la capacitat d’atenció i concentració o la creativitat. El plaer de la lectura i l'obertura a mons infinits i a possibilitats fantàstiques ha de ser accessible per a tots els infants, independentment de la seva situació socioeconòmica!

Els resultats de les proves de competències que el departament d’Educació fa al final de l’etapa de primària mostren una important caiguda en l’àrea de matemàtiques. Com pot MATH TUTORING contribuir en la millora de l’aprenentatge en matemàtiques?

MATH TUTORING revoluciona l’aprenentatge de les matemàtiques per trencar els esquemes i prejudicis associats a elles i posar en valor la necessitat de què tots els infants puguin assolir competències matemàtiques bàsiques que els serviran per a l’escola i per a poder prendre decisions informades en el seu dia a dia.

Ja n’hi ha prou de dir que les mates són difícils i acceptar que una gran part de l’alumnat (sobretot vulnerable) no assoleixi les competències bàsiques. Això es pot i s’ha de canviar!

A través de tutories en petit grup i utilitzant metodologies engrescadores MATH TUTORING aposta per apropar les matemàtiques a l’alumnat, que en veu la utilitat i l’aplicabilitat, tot reforçant l’autoestima dels infants que, a mesura que veuen que assoleixen competències, van perdent la por a les matemàtiques i comencen a gaudir-les.

Les matemàtiques són clau per a prendre decisions, per a aspirar a feines cada vegada més digitalitzades i més basades en competències STEM i per a poder avançar en molts altres aspectes educatius i personals. I a més a més les podem gaudir!

La pandèmia de la Covid19 ha tingut conseqüències en la salut mental de la població. La necessitat de treballar les habilitats socioemocionals es una prioritat i cada cop es treballen més aquestes competències a l'aula. PENTABILITIES proposa una nova metodologia per abordar aquesta realitat. Ens podries explicar en què consisteix?

PENTABILITIES entoma el repte de treballar les habilitats socioemocionals dins de l’aula, integrant-les en la programació regular del professorat i creant un llenguatge comú que facilita la comunicació socioemocional. Amb aquest llenguatge comú es pot començar a treballar des de l’empatia, l’escolta activa i el feedbcak positiu que fa que l’alumnat vagi integrant les competències alhora que és capaç de comunicar-se de manera oberta, respectuosa i assertiva.

La gran novetat de PENTABILITIES és que no és una metodologia que calgui treballar per separat sinó que es pot integrar en totes les àrees formatives i en tots els espais: des de la franja d’educació física fins a la classe de matemàtiques o la tutoria. No cal alterar els continguts acadèmics sinó treballar-los de certa manera. A part, compta amb una eina tecnològica (una web i una app) engrescadora que ajuda a vincular els joves de manera digital.

Quins beneficis aportarà a centres educatius i alumnes participar en aquests programes innovadors?

Els alumnes, quan vegin millorar les seves competències, se sentiran més segurs, amb més autoestima i capaços d’interactuar amb l’entorn amb més facilitat. Per tant, els beneficis del projecte i de cadascun dels seus 3 programes van més enllà de l’àmbit competencial perquè ajuden a millorar l’ambient a l’aula i treballen competències que són clau per a la resta de l’activitat educativa, i també per reforçar els vincles socials i familiar

Els beneficis del projecte i de cadascun dels seus 3 programes van més enllà de l’àmbit competencial perquè ajuden a millorar l’ambient a l’aula i treballen competències que són clau.

A més a més, els centres educatius podran implementar de manera àgil i amb tot l’acompanyament dels equips de Suport Educatiu, programes punters en cadascuna de les seves competències, ampliant així el ventall d’oportunitats que ofereixen a l’alumnat i complementant la gran tasca educativa que ja es fa a cada centre.

Finalitzat el període d'implantació dels tres programes es farà una avaluació. En què consisteix? Per a què serviran els resultats?

L’avaluació d’impacte que farem en cadascun dels programes busca obtenir dades sobre l’eficàcia de cadascun d’ells que ens permetin ajustar-los i millorar-los per tal de poder oferir programes escalables, que es puguin replicar al màxim nombre d’escoles i instituts i que passin a formar part de les polítiques públiques d’educació per a garantir, en última instància, l’accés a oportunitats educatives i la reducció d’inequitats.

És un tipus d’avaluació pionera en programes educatius i que permet obtenir dades molt valuoses per modificar els programes i millorar-ne l’efectivitat.

L’avaluació d’impacte consisteix a comparar dos grups semblants d’alumnat: un que participa en el programa i un altre que no, i així poder veure, en situacions de partida similars, quin impacte té el programa en certes variables tals com: la millora de les competències específiques (lectora, matemàtica, socioemocional), la millora de l’autoestima, la millora del clima a l’aula, etc. És un tipus d’avaluació pionera en programes educatius i que permet obtenir dades molt valuoses per modificar els programes i millorar-ne l’efectivitat.


Vols saber-ne més?

Blog

Llegeix els articles relacionats

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la informació que es fa pública al nostre lloc web i recopilar informació estadística. Si es continua navegant, considereu que s’accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

Acceptar